Διάθεση Άρθρων

Λήψη άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β.Κ.Π.-Π.Ι.) παρέχει τη δυνατότητα στους αναγνώστες – χρήστες της να παραγγέλλουν άρθρα από περιοδικά που δε διαθέτει η ίδια, αλλά υπάρχουν σε άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι παραγγελίες άρθρων του εσωτερικού διεκπεραιώνονται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) www.ekt.gr. Οι παραγγελίες άρθρων από Βιβλιοθήκες του εξωτερικού διεκπεραιώνονται από το ΕΚΤ μέσω άλλων διαθέσιμων δικτύων συνεργασίας Βιβλιοθηκών.

Χρήστες της υπηρεσίας αυτής μπορούν να είναι όσοι έχουν δικαίωμα δανεισμού υλικού της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα παραγγελίας πρέπει να:

  1. Βεβαιώνονται ότι το άρθρο που αναζητούν δεν υπάρχει στη συλλογή της Β.Κ.Π.-Π.Ι. (Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC), και τους καταλόγους των  ηλεκτρονικών περιοδικών (e-Journals) της κοινοπραξίας Heal-link και ηλεκτρονικές συνδρομές του Π.Ι.).
  2. Ενημερώνονται για το κόστος του άρθρου.
  3. Υποβάλλουν αίτηση παραγγελίας άρθρου μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού
  4. Πληρώνουν το αντίτιμο κατά την παραλαβή του άρθρου.

Ο χρόνος απόκτησης των άρθρων εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου παραλαβής από τον αναγνώστη-χρήστη: ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (Fax), καθώς και από τον τρόπο αποστολής του άρθρου από την Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, fax.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απόκτησης για άρθρα εσωτερικού  είναι 1-7 ημέρες και για άρθρα εξωτερικού : 3-25 ημέρες.

Για τυχόν καθυστερήσεις στην αποστολή του υλικού από την διαθέτουσα Βιβλιοθήκη  ενημερώνεται ο αναγνώστης για ακύρωση ή επαναβεβαίωση του αιτήματος.

Η παράδοση των άρθρων γίνεται μετά από τηλεφωνική ή άλλη ενημέρωση του αναγνώστη από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας  Διαδανεισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραλάβει τα άρθρα εντός 3 ημερών από την ειδοποίησή του.

Τα άρθρα παραδίδονται φωτοτυπημένα και δεν επιστρέφονται. Η παραλαβή τους γίνεται από την Υπηρεσία Διαδανεισμού (Δευτέρα -Παρασκευή ώρες: 08:30-14:00).


Αποστολή άρθρων σε άλλες Βιβλιοθήκες

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ικανοποιεί αιτήματα διάθεσης άρθρων που της υποβάλλονται από άλλες Βιβλιοθήκες του Ελλαδικού χώρου. Ικανοποίηση των αιτημάτων γίνεται μόνο σε Βιβλιοθήκες που διαθέτουν τις εγγραφές των συνδρομών τους στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών Επιστήμης και Τεχνολογίας των Ελληνικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που διατηρεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του συνεργατικού συστήματος διάθεσης άρθρων «ΕΡΜΗΣ». Αιτήματα που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα ή Βιβλιοθήκες που δεν συμμετέχουν στο ανωτέρω Δίκτυο Βιβλιοθηκών δεν γίνονται δεκτά.

Τα αιτήματα πρέπει να αφορούν άρθρα από επιστημονικά περιοδικά που αποδεδειγμένα:

Η αποστολή των άρθρων, όταν η έκτασή τους είναι μικρότερη των 20 σελίδων, γίνεται, κατά κανόνα, σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που το άρθρο ξεπερνά τις 20 σελίδες ή υπάρχουν πολλαπλά αιτήματα από την ίδια Βιβλιοθήκη η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.

  • δεν υπάρχουν στις συλλογές της Βιβλιοθήκης που αποστέλλει το αίτημα και
  • υπάρχουν στις συλλογές της Β.Κ.Π.-Π.Ι.


Κόστος διάθεσης άρθρων

Ο ενδιαφερόμενος για λήψη άρθρου οφείλει να καταβάλει στην Βιβλιοθήκη μέσω της οποίας υποβάλει το αίτημα το προβλεπόμενο κόστος φωτοτύπησης και αποστολής του. Με απόφαση των συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών του Δικτύου «ΕΡΜΗΣ» τα ποσά αυτά είναι:

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σελίδες Αποστολή με ταχυδρομείο, με courier και αποστολή με e-mail
1-20 2,00€
21-50 3,00€
51-100 5,00€
101-150 8,00€
151-200 10,00€
200 και άνω 15,00€
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απλό ταχυδρομείο 8-19€ περίπου Από 3 ημέρες έως 2 εβδομάδες


Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού

Η υπηρεσία διαδανεισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω web με χρήση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού. Μέσω αυτού του συστήματος οι χρήστες της μπορούν να υποβάλουν και να παρακολοθούν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις διαδανεισμού. Για είσοδο στο σύστημα πιέστε

Ηλεκτρονική Υποβολή και Παρακολούθηση Αιτήσεων Διαδανεισμού ‘Aρθρων


Επικοινωνία

Η «Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων» στεγάζεται στον Γκισέ Εξυπηρέτησης  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Ισόγειο και λειτουργεί από Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 8:30-14:00

Υπεύθυνη για την υπηρεσία: κ. Καραμήτσου Φωτεινή
τηλ. 26510-05003
email:fkaramit@cc.uoi.gr