Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης φιλοξενείται στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετά από Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Το ΚΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα ενταχθεί στο Δίκτυο αντίστοιχων Κέντρων που λειτουργούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη 10 Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

 

 

 

 

Στόχοι συγκεκριμένα του ΚΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι:

  • να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου με πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κανονισμών, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κ.α.
  • να συμβάλλει, σε συνεργασία με τα άλλα δίκτυα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που παραλαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το κοινό που εξυπηρετείται από το ΚΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι τόσο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό (Διδάσκοντες, φοιτητές, ερευνητές), όσο και μη Ακαδημαϊκό κοινό (μαθητές μέσης εκπαίδευσης, επιχειρηματίες, ιδιώτες, δημόσιοι οργανισμοί, κ.ά.).