Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΙ, ακολουθώντας την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλο το εύρος των υπηρεσιών της. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνει κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της και εκπαιδεύει το προσωπικό της σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού με αναπηρίες.

Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλα της τα επίπεδα, είτε μέσω ανελκυστήρων, είτε μέσω ειδικών ραμπών που εξασφαλίζουν τη χρήση της από άτομα με κινητικά προβλήματα. Διαθέτει θέσεις στάθμευσης οχημάτων και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους υγιεινής.

Τα Παραρτήματα Άρτας και Πρέβεζας διαθέτουν αυτόνομη πρόσβαση ενώ υποβοηθούμενη είναι η πρόσβαση στο Παράρτημα των Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, παρέχει

  • εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάλληλο λογισμικό ανάγνωσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες.
  • ακαδημαϊκά συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι φοιτητές / φοιτήτριες με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την μετατροπή των ακαδημαϊκών τους συγγραμμάτων σε  προσβάσιμη ψηφιακή μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους εκδότες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό και τέλος, αναρτά το υλικό στην «Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» AMELib.
  • χρήση της AMELib (http://amelib.seab.gr/). Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που προσφέρει στους εντυποανάπηρους χρήστες περιεχόμενο σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή (pdf, e-pub, word, daisy, κ.λπ.). Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση επιτυγχάνεται με κωδικούς ελεγχόμενης πρόσβασης. Οι χρήστες δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύννομη χρήση του προσβάσιμου υλικού, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β 2065 24.10.2007), λαμβάνοντας γνώση για τις συνέπειες που επιφέρει ο νόμος περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (νόμος 2121/1993 – ΦΕΚ25/Α/4-3-1993) σε περίπτωση παραβίασής του. Φόρμα εγγραφής χρηστών στην AMELib.

 

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 είχαν αναρτηθεί 1800 περίπου τίτλοι βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται  με την Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης των Φοιτητών του Π.Ι. η οποία στεγάζεται στον 1ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Αποστολή της Μονάδας είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εντός του Πανεπιστημίου για τη στήριξη των φοιτητών που για ιατρικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους αντιμετωπίζουν λειτουργικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.