Εφορεία Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Αρ. Συνεδρίας 1528/15-01-2019) συγκροτήθηκε η Εφορεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η Εφορεία αποφασίζει επί συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν ταχείας αντιμετώπισης και επικουρεί τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης σε αποφάσεις καθημερινής λειτουργίας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών και την επίλυση τυχόν διοικητικών ζητημάτων που απαιτούν την άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Εφορεία Βιβλιοθήκης συγκροτείται από τους:
A/A ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
1 Πέτσιος Κων/νος Καθηγητής Πρόεδρος  Φιλοσοφίας  0 5659 kpetsios@uoi.gr
2 Σταυράκος Χρήστος Καθηγητής Τακτικό μέλος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 0 5148 chstavra@uoi.gr
3 Πολίτου Αναστασία Αν. Καθηγήτρια Τακτικό μέλος Ιατρικής 0 7714 apolitou@uoi.gr
4 Χωρίκης Θεόδωρος Αν. Καθηγητής Τακτικό μέλος Μαθηματικών 0 8268 horikis@uoi.gr
5 Κοκκώνης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Τακτικό μέλος Μουσικών Σπουδών 26810 50453 kokkonis@uoi.gr
6 Ζάχος Γεώργιος Δ/ντής Βιβλιοθήκης Τακτικό μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη 0 5010 gzachos@uoi.gr
7 Θεοδωρίκα Χριστίνα Υπάλληλο Βιβλ/κης Τακτικό μέλος Παραρτημάτων Βιβλ/κης 26810 50459 ctheodor@uoi.gr