Πολιτική

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποστηρίζει το κίνημα της Ανοικτής Επιστήμης και γι’ αυτό διαθέτει σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης την ερευνητική παραγωγή του (δημοσιεύσεις) μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ“, χωρίς κανένα περιορισμό πρόσβασης για το ευρύ κοινό στο μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του. Κάποιες από τις ηλεκτρονικές πηγές είναι ελεύθερα προσβάσιμες μόνο μέσω του πανεπιστημιακού δικτύου. Παράλληλα, διαδίδει την χρήση άλλων Ανοικτών αποθετηρίων, όπως είναι η AMELib -η προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες- και ο Κάλλιπος -δράση και αυτή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) για Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα. Ωστόσο, όλοι επωφελούμενοι οφείλουν να αναζητούν και να τηρούν τους όρους χρήσης, που ορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές άδειες (licences).  

Μόνο τα πιστοποιημένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, που η πρόσβαση τους αποτελεί αντικείμενο εμπορικής ή άλλης συμφωνίας (βλέπε συνδρομές, εφάπαξ αγορά ή δωρεά).

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το συστηματικό κατέβασμα ηλεκτρονικών πηγών, αλλά επιτρέπεται μόνο η ατομική και μη εμπορική χρήση αυτών.