Δανεισμός

Φόρμα Αιτήματος Δανεισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα δανεισμού εφόσον ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή επιθυμείτε δανεισμό εξ’ αποστάσεως. 

Μετά τη συμπλήρωσή της, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες του αιτήματος δανεισμού.

Μέλη Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Δανεισμός υλικού επιτρέπεται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, η οποία έχει χρήση Κάρτας Βιβλιοθήκης.

  • Mέλη του Διδακτικού, Eρευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Tμήματα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Mεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν Συμβουλευτική Eπιτροπή με συμμετοχή μέλους ΔEΠ του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Mεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Aλλοδαποί Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας.
  • Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ETEΠ
  • Διοικητικό προσωπικό και άλλο προσωπικό με υπαλληλική σχέση με το Πανεπιστήμιο.

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Δανεισμός υλικού σε μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων επιτρέπεται κατόπιν εγγραφής τους στη Βιβλιοθήκη με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, η οποία έχει χρήση Κάρτας Βιβλιοθήκης.

Επισκέπτες καθηγητές

Δανεισμός υλικού επιτρέπεται σε επισκέπτες καθηγητές και  σε διδακτικό προσωπικό ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν Κάρτα Δανεισμού Βιβλιοθήκης. Η Κάρτα Δανεισμού Βιβλιοθήκης εκδίδεται δωρεάν επιδεικνύοντας τη σύμβαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο και την Αστυνομική ταυτότητα. Η χρονική ισχύς της κάρτας είναι ανάλογη του χρονικού διαστήματος της σύμβασης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Εξωτερικοί χρήστες

Δανεισμός υλικού επιτρέπεται σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν Κάρτα Δανεισμού Βιβλιοθήκης με χρονική ισχύ ένα έτος και συνδρομή 30 ευρώ. Η Κάρτα Δανεισμού Βιβλιοθήκης εκδίδεται κατόπιν καταβολής του αντίτιμου των 30 ευρώ και επιδεικνύοντας την Αστυνομική ταυτότητα.

 

Κατηγορίες Χρηστών

Αριθμός Βιβλίων

Περίοδος Δανεισμού

Αριθμός ανανεώσεων

 

Περίοδος χάριτος σε ανάκληση

Μέλη ΔΕΠ Π.Ι.

50

365 ημέρες

2

 

30 ημέρες

Φοιτητές Π.Ι.

3

30 ημέρες

0

 

15 ημέρες

Φοιτητές Κατατακτηρίων και Φοιτητές άνω των ν+2 ετών

5

30 ημέρες

0

 

15 ημέρες

Φοιτητές Erasmus, Φοιτητές Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας

5

30 ημέρες

0

 

 

15 ημέρες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές Π.Ι.

15

30 ημέρες

5

 

15 ημέρες

Υποψήφιοι διδάκτορες Π.Ι.

20

60 ημέρες

2

 

30 ημέρες

Ομότιμα και Επίτιμα Μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

30

90 ημέρες

3

 

30 ημέρες

Ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστημίου (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές)

30

60 ημέρες

2

 

30 ημέρες

Υπάλληλοι Βιβλιοθήκης  Π.Ι.

15

30 ημέρες

5

 

15 ημέρες

Υπάλληλοι Πανεπιστημίου (Διοικητικό προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ)

5

60 ημέρες

2

 

15 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

10

30 ημέρες

5

 

15 ημέρες

Επισκέπτες Καθηγητές, Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό

20

60 ημέρες

2

 

30 ημέρες

Εξωτερικοί Χρήστες (χρήστες με συνδρομή 30 ευρώ για ένα χρόνο)

5

60 ημέρες

0

 

30 ημέρες

 

Δανείζονται

Δεν δανείζονται

1.    Μονογραφίες

2.    Φοιτητικά συγγράμματα

3.    Οπτικοακουστικό υλικό

 

1.    Περιοδικά

2.    Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες)

3.    Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

4.    Παλαιά σπάνια βιβλία και περιοδικά

5.    Χειρόγραφα και αρχεία

 

Γενικοί Κανόνες Δανεισμού

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (της παροχής υπηρεσιών στους αναγνώστες, δηλαδή Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8:00 – 20:00) δύναται να πραγματοποιηθούν δανεισμοί από το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο επίπεδο της Βιβλιοθήκης.

Aπαγορεύεται η απομάκρυνση υλικού από τη Β.Κ.Π. πριν από την καταγραφή του δανεισμού του.

Mέχρι την καταγραφή της επιστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί .

O δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που αυτός δανείστηκε. Tο υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Β.Κ.Π. και να το δανειστεί ο επόμενος με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού.

Δανεισμός υλικού σε άλλες Βιβλιοθήκες εκτός Πανεπιστημίου Iωαννίνων, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη αυτή.

Υλικό που δανείζεται σε άλλη Βιβλιοθήκη, υπόκειται στους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της B.Κ.Π. σχετίζονται με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκουν και όχι τον Tομέα, το Tμήμα ή την Σχολή στην οποία υπάγονται. Όλοι οι χρήστες της Β.Κ.Π. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Για τις ανάγκες της παροχής των υπηρεσιών της και ιδιαίτερα του δανεισμού η Β.Κ.Π. διατηρεί αρχείο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χρηστών της. Tα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Β.Κ.Π. και δεν δίνονται σε κανένα άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Τα στοιχεία καταστρέφονται όταν δεν είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των δανεισμών της Βιβλιοθήκης.

Με τη λήξη της φοιτητικής ιδιότητας, την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ή την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για κάθε αιτία, οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέψουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί. Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος ή η αντίστοιχη υπηρεσία μπορεί να εκδίδει μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο μόνο μετά από βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι ο χρήστης δεν οφείλει βιβλία.

Μετά την λήψη της βεβαίωσης η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος εκδίδει το σχετικό Πτυχίο. Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Καταστροφή και απώλεια υλικού

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού, ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει το κόστος αντικατάστασής του και το τυχόν πρόστιμο που θα του επιβληθεί.

Καθυστέρηση επιστροφή υλικού

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην επιστροφή βιβλίων εκτός του οριζόμενου χρόνου και παρά τις υπομνήσεις της Βιβλιοθήκης, ο Διευθυντής απαγορεύει την χρήση της Βιβλιοθήκης ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης σε χρήστες που:

  • δεν επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν,
  • έχουν στην κατοχή τους υλικό χωρίς αυτό να έχει καταγραφεί στο σύστημα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

 

Υπενθύμιση επιστροφής

Ειδοποιήσεις για επιστροφή του δανεισμένου υλικού, στέλνονται στην τελευταία γνωστή στη Βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αυτοματοποιημένα από το σύστημα της Βιβλιοθήκης.

Ανανέωση Δανεισμού

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού ανάλογα την ιδιότητά τους, μέχρι και την ημέρα της επιστροφής του, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Οι χρήστες που έχουν δικαίωμα ανανέωσης μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλία τους μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί ο προσωπικός λογαριασμός στη Βιβλιοθήκη.

Κράτηση και ανάκληση

Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Β.Κ.Π. μετά από ζήτησή του από άλλο χρήστη μετά το πέρας ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία δανεισμού του (περίοδος χάριτος – ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη).

Κάθε χρήστης που χρειάζεται υλικό που είναι δανεισμένο έχει δικαίωμα κράτησης. Η κράτηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί ο προσωπικός λογαριασμός στη Βιβλιοθήκη.

Μετά την κράτηση γίνεται αυτόματη ενημέρωση για την αλλαγή της ημερομηνίας επιστροφής στον χρήστη που έχει δανειστεί το βιβλίο.

Μόλις η Βιβλιοθήκη παραλάβει το βιβλίο ειδοποιεί τον χρήστη που έχει κάνει την κράτηση για την παραλαβή του. Στις κρατήσεις τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα ανάκλησης υλικού και για λόγους μεγάλης ζήτησης ενός βιβλίου ή για λόγους απογραφής, ελέγχου κ.λπ.