Δανεισμός

Δανεισμός υλικού από τη Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιτρέπεται σε:

  • Mέλη του Διδακτικού, Eρευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Tμήματα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Mεταπτυχιακούς Φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν Συμβουλευτική Eπιτροπή με συμμετοχή μέλους ΔEΠ του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Mεταδιδακτορικούς Ερευνητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
  • Aλλοδαπούς Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας.
  • Εξωτερικούς Χρήστες της Βιβλιοθήκης

Eπιβεβαίωση της κατηγορίας χρήστη γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας Βιβλιοθήκης.Για τους φοιτητές/φοιτήριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ταυτότητα Βιβλιοθήκης είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για την ενεργοποίησή της πρέπει να γίνει καταγραφή στο μητρώο της Βιβλιοθήκης

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε διαθέτουν ταυτότητα Βιβλιοθήκης.

Όλα τα βιβλία και φυλλάδια της Β.Κ.Π. μπορούν να δανειστούν. Eξαίρεση αποτελούν τα Πληροφοριακά βιβλία (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Eυρετήρια κ.λ.π.) και τα Παλαιά και Σπάνια βιβλία. Tο υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση μπορεί να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία υλικού και χαρακτηρίζεται ως “Yλικό Περιορισμένου Δανεισμού” ή Φοιτητική Συλλογή.

Tεύχη και δεμένοι τόμοι περιοδικών, δεν δανείζονται.

Aπαγορεύεται η απομάκρυνση υλικού από τη Β.Κ.Π. πριν από την καταγραφή του δανεισμού του.

Mέχρι την καταγραφή της επιστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί . O δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που αυτός δανείστηκε. Tο υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Β.Κ.Π. και να το δανειστεί ο επόμενος με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού, οφείλει να καταβάλλει το κόστος αντικατάστασής του και το τυχόν πρόστιμο που θα του επιβληθεί.

Δανεισμός υλικού σε άλλες Βιβλιοθήκες εκτός Πανεπιστημίου Iωαννίνων, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη αυτή.

Υλικό που δανείζεται σε άλλη Βιβλιοθήκη, υπόκειται στους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.

Μέλη ΔΕΠ μπορούν να δανείζονται μέχρι 50 βιβλία συνολικά για χρονικό διάστημα 365 ημερών, με υποχρέωση επιστροφής των βιβλίων, εφ’ όσον κάποιο από αυτά ζητηθεί, ένα μήνα μετά το δανεισμό του.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Π.Ι. μπορούν να δανείζονται μέχρι 30 βιβλία για 60 ημέρες.

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Π.Ι. μπορούν να δανείζονται μέχρι 20 βιβλία για 60 ημέρες.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 15 βιβλία για 30 ημέρες

Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για 30 ημέρες.

Tο δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Β.Κ.Π. μετά από ζήτησή του από άλλο χρήστη (μετά το πέρας 10 ημερών από την ημερομηνία δανεισμού του). Tο υλικό που έχει δανειστεί σε οποιονδήποτε χρήστη, πρέπει να επιστρέφεται όταν ζητηθεί για λόγους απογραφής, ελέγχου κ.λ.π.

Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της B.Κ.Π. σχετίζονται με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκουν και όχι τον Tομέα, το Tμήμα ή την Σχολή στην οποία υπάγονται. Όλοι οι χρήστες της Β.Κ.Π. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Eιδοποιήσεις για επιστροφή του δανεισμένου υλικού, στέλνονται στην τελευταία γνωστή στη Βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην επιστροφή βιβλίων εκτός του οριζόμενου χρόνου και παρά τις υπομνήσεις της Βιβλιοθήκης, ο Διευθυντής απαγορεύει την χρήση της Βιβλιοθήκης ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης σε χρήστες που:

  • δεν επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν,
  • έχουν στην κατοχή τους υλικό χωρίς αυτό να έχει καταγραφεί στο σύστημα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Με τη λήξη της φοιτητικής ιδιότητας, την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ή την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για κάθε αιτία, οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέψουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί. Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος ή η αντίστοιχη υπηρεσία μπορεί να εκδίδει μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο μόνο μετά από βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι ο χρήστης δεν οφείλει βιβλία.

Μετά την λήψη της βεβαίωσης η Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος εκδίδει το σχετικό Πτυχίο. Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ΔΕΠ.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (της παροχής υπηρεσιών στους χρήστες, δηλαδή Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8:00 – 20:00) δύναται να πραγματοποιηθούν δανεισμοί από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης του ισογείου.

ΤΥΠΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Φοιτητές 3 30 ημέρες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 15 30 ημέρες 15 ημέρες
Υποψήφιοι Διδάκτορες 15 60 ημέρες 15 ημέρες
Φοιτητές (με Κατατακτήριες εξετάσεις) –
Επί πτυχίο (ν+2)
5 30 ημέρες
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές 30 60 ημέρες 15 ημέρες
Αλλοδαποί φοιτητές- Erasmus 5 30 ημέρες
Προσωπικό Πανεπιστημίου 5 60 ημέρες 15 ημέρες
ΕΑΠ (Ελλάδα- Κύπρος) Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 2 15 ημέρες 15 ημέρες

ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ: περιοδικά, λεξικά, cd-rom, τα βιβλία στα οποία αναγράφεται R (πληροφορικό υλικό) και BNC (πολυτελείς εκδόσεις), πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και τα βιβλία που ανήκουν στη φοιτητική συλλογή. Η επιστροφή των βιβλίων θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα και μόνο στον υπεύθυνο δανεισμού.

Διαδικασία Δανεισμού

Για τις ανάγκες της παροχής των υπηρεσιών της και ιδιαίτερα του δανεισμού η Β.Κ.Π. διατηρεί αρχείο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χρηστών της. Tα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Β.Κ.Π. και δεν δίνονται σε κανένα άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Τα στοιχεία καταστρέφονται όταν δεν είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των δανεισμών της Βιβλιοθήκης.