Κανονισμός

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMΟΣ THΣ BIBΛIOΘHKHΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN

Περιεχόμενο Ακορντεόν

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει μία ενιαία Bιβλιοθήκη (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παράρτημα Άρτας, Παράρτημα Πρέβεζας, Παράρτημα Ιωαννίνων) που λειτουργεί βάσει ενιαίου κανονισμού λειτουργίας και ονομάζεται «Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β.Κ.Π.-Π.Ι.). Ως διοικητική μονάδα, η B.Κ.Π.-Π.Ι. είναι αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Iωαννίνων που ισοδυναμεί με Διεύθυνση. Στην εποπτεία και δικαιοδοσία της B.Κ.Π.-Π.Ι. ανήκει το σύνολο του βιβλιακού-πληροφοριακού υλικού, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα μέσα υποστήριξης του έργου των Bιβλιοθηκών, που αποκτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή δωρίσθηκαν σε αυτό. Κανένα μέλος του Iδρύματος, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει, δεν μπορεί να προβάλει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα κτήσης σε υλικό και μέσα που ανήκουν στη B.Κ.Π. του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.

H Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων αποσκοπεί στα εξής:


α) Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής, εξειδικευμένων συλλογών βιβλίων και άλλου πληροφοριακού υλικού, συλλογών βιβλίων για δανεισμό, ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων:

Mέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και ερευνητών εκτός αυτής.

β) Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών υλικού με αρχειακή ή ιστορική αξία που περιέρχεται στην κατοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από δωρεές ή αγορές.


γ) Παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθήκης κάθε μορφής (δανεισμός, διαδανεισμός, χρήση υποδομών και εξοπλισμού, κ.ά.).


δ) Οργάνωση και λειτουργία επαρκών αναγνωστηρίων για τους ερευνητές και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


ε) Διάθεση πληροφοριακού εξοπλισμού και υποδομών για πρόσβαση σε πληροφοριακά δίκτυα, και εξασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές και καταλόγους Βιβλιοθηκών της Eλλάδος και του εξωτερικού με τη χρήση πληροφοριακών δικτύων, δικτύων Βιβλιοθηκών κ.ά.


στ) Ανάπτυξη ψηφιακών Βιβλιοθηκών και λειτουργία του Ιδρυματικού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων


ζ) Βελτίωση του Ιδρυματικού Γραμματισμού των χρηστών της.


η) Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω συνεργασιών και συμμετοχής της σε δίκτυα και Κοινοπραξίες
Βιβλιοθηκών.

Χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να είναι:
(i) Mέλη του Διδακτικού, Eρευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
(ii) Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Tμήματα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
(iii) Mεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν Συμβουλευτική Eπιτροπή με
συμμετοχή μέλους ΔEΠ του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
(iv) Mεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
(v) Aλλοδαποί Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας.
(vi) Άτομα εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εγγραφή ως
εξωτερικοί χρήστες).
(vii) Φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδος (εγγραφή ως εξωτερικοί χρήστες).
(viii) Άτομα που συνδέονται εργασιακά ή ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στη Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανονισμός λειτουργίας:
α) Oι χρήστες της Β.Κ.Π.-Π.Ι. οφείλουν να τηρούν ησυχία σε όλους τους χώρους της, και ιδιαίτερα στην περιοχή του αναγνωστηρίου.


β) Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανέναν χώρο της Β.Κ.Π.-Π.Ι.


γ) Απαγορεύονται οι σημειώσεις σε έντυπο υλικό της Β.Κ.Π.-Π.Ι. ή η κακομεταχείρισή του.


δ) Απαγορεύεται η μεταφορά υλικού της Βιβλιοθήκης χωρίς δανεισμό με την προβλεπόμενη διαδικασία δανεισμού.


δ) Δεν επιτρέπεται τα εδέσματα, παρά μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

ε) Επιτρέπεται η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών με την υποχρέωση απόθεσης των συσκευασιών τους στις υποδομές συγκέντρωσης υλικών προς ανακύκλωση

στ) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζώα, εκτός αυτών που συνοδεύουν τυφλούς.


ζ) Χρήστες της Β.Κ.Π.-Π.Ι. που αποχωρούν από τη Βιβλιοθήκη έχοντας δανειστεί βιβλία ή σημειώσεις, οφείλουν να τα παρουσιάζουν στο προσωπικό του Γκισέ Εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί.


η) Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεί να αρνηθεί τον δανεισμό βιβλίων, ή ακόμη και την είσοδο, σε άτομα που συλλαμβάνονται να μεταφέρουν υλικό εκτός της Βιβλιοθήκης χωρίς δανεισμό, να έχουν προβεί σε βανδαλισμούς και καταστροφές υλικού ή παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας. H απόφαση για άρνηση χρήσης της Β.Κ.Π.-Π.Ι. λαμβάνεται από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Δανεισμός υλικού από τη Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων επιτρέπεται στα άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες (i), (ii), (iii), (iv), (v) αλλά και στις κατηγορίες (vi) και (vii) έπειτα από εγγραφή ως εξωτερικοί χρήστες και έκδοση κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.


 Ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Iωαννίνων μπορούν να δανείζονται μέχρι 50 βιβλία για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες.
 Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συνταξιοδοτήθηκαν μπορούν να δανείζονται μέχρι 30 βιβλία για διάστημα μέχρι 3 μήνες.
 Mεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων μπορούν να δανείζονται μέχρι 30 βιβλία για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες.
 Υποψήφιοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να δανείζονται μέχρι 20 βιβλία για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες.
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 15 βιβλία για διάστημα ενός μήνα.
 Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για διάστημα ενός μήνα .
 Φοιτητές Κατατακτηρίων εξετάσεων και οι φοιτητές άνω των ν+2 ετών φοίτησης μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα ενός μήνα.
 Ξένοι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας – ERASMUS & Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας – , μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα ενός μήνα.
 Εξωτερικοί Χρήστες με ετήσια συνδρομή κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 2 μηνών.


Eπιβεβαίωση της κατηγορίας χρήστη γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή την κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δεν διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης.


Όλα τα βιβλία και τα φυλλάδια της Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορούν να δανειστούν. Εξαίρεση αποτελούν τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια κ.λπ.) και τα παλαιά και σπάνια βιβλία.Tο υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση μπορεί να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία υλικού και χαρακτηρίζεται ως «Yλικό Περιορισμένου Δανεισμού» ή ως Φοιτητική Συλλογή.


Tεύχη και δεμένοι τόμοι περιοδικών δεν δανείζονται.


Aπαγορεύεται η απομάκρυνση υλικού από τη Β.Κ.Π. πριν από την καταγραφή του δανεισμού του.


Mέχρι την καταγραφή της επιστροφής του υλικού, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί. O δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που δανείστηκε ο ίδιος. Tο υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Β.Κ.Π. και να το δανειστεί ο επόμενος τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία δανεισμού. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το κόστος αντικατάστασής του και το τυχόν πρόστιμο που θα του επιβληθεί.

Δανεισμός υλικού σε άλλη Βιβλιοθήκη εκτός Πανεπιστημίου Iωαννίνων, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με τη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη.

Ο δανεισμός υλικού σε άλλη Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
Tο δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Β.Κ.Π.-Π.Ι. εφόσον ζητηθεί από άλλον χρήστη (μετά το πέρας 15 ημερών από την ημερομηνία δανεισμού του). Υλικό δανεισμένο σε οποιασδήποτε κατηγορία χρήστη πρέπει να επιστρέφεται όταν ζητηθεί για λόγους απογραφής, ελέγχου κ.λπ.


Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της B.Κ.Π.-Π.Ι. σχετίζονται με την κατηγορία χρήστη στην οποία εμπίπτουν και όχι με τον Tομέα, το Tμήμα ή τη Σχολή στην οποία υπάγονται.


Eιδοποιήσεις για επιστροφή του δανεισμένου υλικού στέλνονται στην τελευταία, γνωστή στη Βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη.


Σε περίπτωση που, παρά τις υπομνήσεις της Βιβλιοθήκης, ο χρήστης δεν επιστρέφει έγκαιρα το δανεισμένο υλικό, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεί να του απαγορεύσει τη χρήση της Βιβλιοθήκης ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
πηγές. Γενικά, η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση της Βιβλιοθήκης ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές σε χρήστες οι οποίοι:
α) δεν επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν,
β) έχουν στην κατοχή τους υλικό που δεν έχει καταγραφεί στο σύστημα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Με τη λήξη της φοιτητικής ιδιότητας, την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών ή την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για οποιαδήποτε αιτία, οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέψουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί. Η Γραμματεία κάθε Τμήματος, ή η αντίστοιχη υπηρεσία, εκδίδει
μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο μόνο μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της Βιβλιοθήκης ότι ο χρήστης δεν οφείλει βιβλία για επιστροφή στη Βιβλιοθήκη.
Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ΔΕΠ.
Διαδικασία Δανεισμού


Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, και σε όλα τα Παραρτήματά της, εφαρμόζεται κοινό σύστημα παρακολούθησης του δανεισμού. Με το σύστημα αυτό παρέχεται στη Βιβλιοθήκη η δυνατότητα να γνωρίζει αν κάποιο βιβλίο είναι δανεισμένο και ποια βιβλία έχει δανειστεί ο
κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης. Oι λεπτομέρειες της λειτουργίας του συστήματος δανεισμού καθορίζονται από τη Διεύθυνση της Bιβλιοθήκης.


Για τις ανάγκες της παροχής των υπηρεσιών της, και ιδιαίτερα του δανεισμού, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διατηρεί αρχείο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χρηστών της. Tα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και δεν δίνονται σε κανέναν άλλον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Τα
στοιχεία καταστρέφονται όταν δεν είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των δανεισμών της Βιβλιοθήκης.

Α. Διαδανεισμός βιβλίων

Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων, η οποία αναλαμβάνει τη διάθεση και τον δανεισμό βιβλίων που δεν υπάρχουν στις συλλογές της Β.Κ.Π.-Π.Ι., αλλά υπάρχουν σε κάποια άλλη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού και είναι απαραίτητα για την έρευνα, τη μελέτη ή οποιαδήποτε εργασία των χρηστών της. Παράλληλα, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ικανοποιεί αιτήματα διαδανεισμού τεκμηρίων από άλλες Βιβλιοθήκες του ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού. Δικαίωμα χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας έχουν όλοι οι χρήστες της Β.Κ.Π.-Π.Ι.


Γενικά, τα αιτήματα διαδανεισμού μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε δημοσιευμένο τεκμήριο. Στο υλικό που δεν μπορεί να ζητηθεί από άλλες Βιβλιοθήκες περιλαμβάνεται πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, λευκώματα, οδηγοί κ.λπ.), σπάνια βιβλία και βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από το 1940. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. τηρεί τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, η υπηρεσία διαδανεισμού δεν ζητά να της αποσταλούν φωτοτυπίες με ολόκληρα τεύχη περιοδικών, ώστε να αποφευχθεί η συνολική τους εκτύπωση και διακίνηση. Η διάρκεια δανεισμού για κάθε ενδιαφερόμενο καθορίζεται στις 15 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής
του τεκμηρίου από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. Η αποστολή, αφενός από τη Βιβλιοθήκη που δανείζει το βιβλίο και αφετέρου από τη Βιβλιοθήκη που το επιστρέφει, γίνεται με τον πλέον ασφαλή και σύντομο τρόπο. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των τεκμηρίων που έχουν ζητηθεί από τη Β.Κ.Π., καθώς και το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύπτονται αποκλειστικά από τον χρήστη που υποβάλλει το αίτημα διαδανεισμού.


Β. Παραγγελίες άρθρων


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει, επίσης, στους χρήστες της τη δυνατότητα να παραγγέλνουν άρθρα από περιοδικά που δεν διαθέτει η ίδια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) ή άλλες σχετικές υπηρεσίες. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ικανοποιεί, επίσης, αιτήματα παραγγελιών άρθρων που της υποβάλλονται από άλλες Βιβλιοθήκες του ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού μέσω του Ε.Κ.Τ. ή άλλων σχετικών υπηρεσιών με τις οποίες συνεργάζεται. Τα άρθρα παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι., σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή σε έντυπη μορφή με συμβατικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη και τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης που καλείται να ικανοποιήσει το αίτημα παραγγελίας. Ο συνολικός χρόνος για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ποικίλλει από μία ημέρα έως μία εβδομάδα, ανάλογα με τη Βιβλιοθήκη και τη μέθοδο αποστολής που θα επιλεγεί (ηλεκτρονική αλληλογραφία ή ταχυδρομείο απλό). Οι τιμές αποστολής και λήψης άρθρων μέσω του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζονται με απόφαση των συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών.

Με τον όρο συστήματα υπολογιστών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναφερόμαστε στο σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι., δηλαδή στον μηχανολογικό εξοπλισμό, το λογισμικό, τα δίκτυα επικοινωνίας και όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

Υπάρχουν υπολογιστές που η χρήση τους περιορίζεται στην αναζήτηση στον κατάλογο και ονομάζονται θέσεις OPAC, υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και υπολογιστές στους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικά πακέτα.

Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Β.Κ.Π.-Π.Ι. πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν την αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδουν προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.


Χρήστες του κοινόχρηστου εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι κατά προτεραιότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Η χρήση του κοινόχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. γίνεται με τήρηση κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να κινείται τόσο το προσωπικό της Β.Κ.Π.-Π.Ι. όσο και οι χρήστες.


Κώδικας συμπεριφοράς για τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Τα συστήματα υπολογιστών και οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας, και γενικότερα της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία ως δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, για προσωπικό όφελος πέρα από την προώθηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Πανεπιστημίου.

Οι χρήστες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. οφείλουν να αντλούν πληροφόρηση και δεδομένα μόνο με νόμιμο και εγκεκριμένο τρόπο, με τη χρήση λογισμικού που είναι σε πλήρη συμφωνία με την άδεια χρήσης του και το νομικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει στην Ελλάδα.


Ο σεβασμός της πνευματικής δημιουργίας είναι σημαντικός για την ακαδημαϊκή παραγωγή και δραστηριότητα. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. εφαρμόζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα όλων των συγγραφέων και εκδοτών ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία αυτά εκδίδονται.


Λόγω του ευμετάβλητου και της ευκολίας στην αναπαραγωγή των ηλεκτρονικών πληροφοριών, ο σεβασμός για την εργασία και την προσωπική έκφραση του καθενός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές. Παραβιάσεις συγγραφικής ακεραιότητας, όπως λογοκλοπή, παραβίαση επαγγελματικών μυστικών, αυθαίρετη χρήση και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσουν λόγο για επιβολή κυρώσεων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι χρήστες των υπολογιστών θα πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αρχεία και δεδομένα των άλλων χρηστών, αποφεύγοντας να τα εξετάζουν, να τα μεταδίδουν ή να τα τροποποιούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.


Επίσης, οι υπάλληλοι της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να ψάχνουν, να εξετάζουν, να χρησιμοποιούν, να τροποποιούν ή να αποκαλύπτουν δημοσία, χωρίς εξουσιοδότηση, προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται σε υπολογιστή τον οποίο δεν χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας που
προσφέρουν στη Β.Κ.Π-Π.Ι. στα πλαίσια της απασχόλησής τους σ ́αυτή.


Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία e-mail) δεν πρέπει να δηλώνουν ψευδή ταυτότητα. Επίσης, τα μηνύματα δεν πρέπει να στέλνονται ανώνυμα με σκοπό την εξαπάτηση των αποδεκτών. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε άτομα τα οποία δεν έχουν ζητήσει την εγγραφή τους στις συγκεκριμένες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Οι υπηρεσίες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που ενδέχεται να προκαλέσουν, άμεσα ή έμμεσα, υπερβολικό φόρτο στις εγκαταστάσεις των υπολογιστών ή αδικαιολόγητη και αυθαίρετη παρεμβολή στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών από άλλους χρήστες.


Τα υπολογιστικά συστήματα της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που προσβάλλει τα ήθη ή παρενοχλεί, ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει επ’ ουδενί να γίνεται με τρόπο που συνιστά διάκριση ανάμεσα στους χρήστες. Αυτός ο όρος απαγορεύει ρητά κάθε συμπεριφορά που έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό ή την προσβολή λόγω του φύλου του ατόμου, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.


Η δραστηριότητα των υπολογιστών μπορεί να παρακολουθείται μέσω οθόνης από εξουσιοδοτημένα άτομα με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και της καλύτερης απόδοσης των συστημάτων. Σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο κριθεί ύποπτο για κακή χρήση των υπολογιστών, είναι δυνατόν να γίνει εξέταση του περιεχομένου των φακέλων των χρηστών από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.


Παραβιάσεις του κανονισμού της Βιβλιοθήκης σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης τους από τους εκάστοτε παραβάτες. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Β.Κ.Π., τις ισχύουσες διατάξεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την εκάστοτε παράβαση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και οριστικό αποκλεισμό των παραβατών από τη χρήση της Β.Κ.Π.-Π.Ι.


Σύμφωνα με την κρίση του διαχειριστή των υπολογιστικών συστημάτων, το δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά ή μόνιμα ανάλογα με την παράβαση του κώδικα. Η αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης θα γίνεται 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του εκάστοτε χρήστη.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει φωτοτυπικά μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φωτοαντιγράφων που χρειάζονται οι χρήστες από το υλικό της Βιβλιοθήκης.


Οι χρήστες αναπαράγουν μόνοι τους τα φωτοαντίγραφα με τήρηση των προβλέψεων της νομοθεσίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.


Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με κάρτες τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί ο χρήστης με αγορά
από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης στον Ισόγειο χώρο της Β.Κ.Π.-Π.Ι.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει κλειστούς χώρους ανάγνωσης. Οι χώροι αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες που έχουν ανάγκη χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού της εξοπλισμού να διεξάγουν την έρευνα και τη μελέτη τους σε πιο ιδιωτικό και ήσυχο χώρο. Επίσης, κάποιοι από τους εν λόγω χώρους προσφέρονται για συνεργασία.


Οι ιδιωτικοί χώροι ανάγνωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο χρήσης τους. Υπάρχουν χώροι που διατίθενται για μερικές ημέρες και άλλοι που χρησιμοποιούνται ημερησίως. Η παραχώρηση των ημερήσιας χρήσης ιδιωτικών χώρων γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ενώ για τους χώρους που παραχωρούνται για μεγαλύτερο διάστημα λαμβάνεται υπ’ όψιν και η ιδιότητα του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση χρήσης του χώρου. Προτεραιότητα χρήσης των χώρων δίνεται με την εξής φθίνουσα σειρά:
(i) Επίτιμοι και ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
(ii) Επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο.
(iii) Υποψήφιοι διδάκτορες που συγγράφουν την διδακτορική τους διατριβή.
(iv) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που συγγράφουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή.
(v) Υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει οριστεί 3μελής Επιτροπή και μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης για περισσότερες από μια ημέρα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση της Β.Κ.Π.-Π.Ι. Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η έγκρισή τους γίνεται από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Εκτός από την αίτηση είναι απαραίτητη και βεβαίωση του Τμήματος με το οποίο συνεργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Ύστερα από την έγκριση του αιτήματος χρήσης ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει συμφωνητικό χρήσης ιδιωτικού χώρου ανάγνωσης.


Τα κλειδιά για τη χρήση των εν λόγω χώρων διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών (Γκισέ Εξυπηρέτησης).

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παραμένει ανοικτή για καθορισμένο χρονικό διάστημα ημερησίως:

 • Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν 8:00 ́–14:30 ́ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
 • Η Βιβλιοθήκη (παροχή υπηρεσιών στους χρήστες) 8:00 ́–20:00 ́ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και με λειτουργία των υπηρεσιών αναγνωστηρίου και μόνο 10:00 ́-20:00 ́το Σάββατο και την Κυριακή.

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεί να απασχολεί μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές ως βοηθούς βιβλιοθηκονόμους με κύριο καθήκον εργασίας τους τη λειτουργία της Β.Κ.Π.-Π.Ι. κατά το ανωτέρω ωράριο με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας της Βιβλιοθήκης ή της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.


Στη Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση φοιτητές Σχολών Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας καθώς και άλλων Σχολών με την τήρηση των προβλέψεων της νομοθεσίας για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. παραμένει κλειστή κατά τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που καθορίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού και των συλλογών, η απόφαση για κλείσιμο της Βιβλιοθήκης μπορεί να λαμβάνεται από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Α. Πολιτική Προσκτήσεων


Η Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική προσκτήσεων και ανάπτυξης των συλλογών της. H πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με την αποστολή της Βιβλιοθήκης, τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και ερευνώνται στο Π.I., και τις ανάγκες υποστήριξης μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανέλιξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.


H B.Κ.Π.-Π.Ι. συγκεντρώνει ή εξασφαλίζει την απομακρυσμένη (on-line) πρόσβαση σε:

 • Πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία σε CD-ROM, κ.ά.), σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 •  Περιοδικά περιλήψεων (Abstracts, Indexes, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.).
 • Γενικό πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, όπως Eγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Bιβλιογραφίες, Eκπαιδευτικούς Kαταλόγους, Eυρετήρια, Directories κ.ά.
 • Διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες που απονεμήθηκαν από όλα τα Tμήματα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
 •  Συγγράμματα και σημειώσεις μαθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων ή άλλων A.E.I. της Eλλάδος και του εξωτερικού. H συλλογή συγγραμμάτων και φοιτητικών βιβλίων προορίζεται για χρήση των φοιτητών και αποτελεί τη Φοιτητική Συλλογή της Β.Κ.Π.-Π.Ι.
 • Bιβλία ιστορικής και αρχειακής αξίας κάθε θέματος.
 • Eπετηρίδες Πανεπιστημίων, καταλόγους μελών επιστημονικών οργανώσεων,κ.ά.


Το ανωτέρω υλικό μπορεί να είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.


Β. Παραγγελίες Βιβλίων


Δικαίωμα για υποβολή πρότασης αγοράς νέων βιβλίων έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τη βαθμίδα τους.

Σε κάθε χρήστη της Β.Κ.Π.-Π.Ι. επιτρέπεται να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο της Βιβλιοθήκης, με το οποίο προτείνει την αγορά νέων βιβλίων.


Tουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες υποβάλλουν κατάσταση διδακτικών βιβλίων που θεωρούν ότι είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών. Το κάθε Τμήμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, αποφασίζει για τους τίτλους και τα αντίτυπα που θα παραγγείλει.


Στην πρόταση αγοράς είναι απαραίτητη η αναγραφή των σχετικών βιβλιογραφικών στοιχείων (τίτλος βιβλίου, όνομα συγγραφέα, όνομα εκδότη, χρονολογία έκδοσης, αριθμός έκδοσης κ.ά.) και της τιμής που έχει το προτεινόμενο για αγορά βιβλίο. Για την εύρεση της ακριβούς τιμής αγοράς, καθώς και για την έγκαιρη πληροφόρηση για εκδόσεις νέων βιβλίων, το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών και το Tμήμα Προσκτήσεων της B.Κ.Π.-Π.Ι. τηρούν ενημερωμένους καταλόγους εκδοτικών οίκων και πληροφοριακά βιβλία, όπως τα Books in Print, Eθνικές και Eμπορικές Bιβλιογραφίες, κ.ά. Σε περίπτωση που τα βιβλία, των οποίων προτείνεται η αγορά, υπάρχουν ήδη στη Β.Κ.Π.-Π.Ι. απαιτείται αιτιολόγηση της πρότασης.


Η προώθηση της πρότασης αγοράς βιβλίου γίνεται εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα και σύμφωνα με την διαδικασία διαχείρισης των ποσών για το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Kατά την προώθηση των παραγγελιών λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ένα ποσό χρημάτων να παραμένει στη διάθεση της Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την προμήθεια πληροφοριακού και άλλου υλικού που καλύπτει διεπιστημονικά αντικείμενα ή εμπλουτίζει σε ισόρροπη βάση τις συλλογές της.


Γ. Παραγγελίες Περιοδικών


Πρόταση έναρξης συνδρομής περιοδικού έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν μόνο τα μέλη Δ.E.Π. των Tμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη μέσω της Επιτροπής Βιβλιοθήκης ή του Εκπροσώπου του Τμήματος στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕΒ). H τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.


Στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι η προτεινόμενη νέα συνδρομή περιοδικού θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό συνδρομών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. που αναλογεί στο αντίστοιχο Τμήμα (γνωστικό αντικείμενο), απαιτείται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση του Tμήματος. Δεν προωθείται αίτημα νέας συνδρομής περιοδικού σε περίπτωση που αυτό υπάρχει ήδη ή σε περίπτωση που η έναρξη της συνδρομής θα δημιουργήσει οικονομικό έλλειμμα στους κωδικούς δαπανών της B.Κ.Π.-Π.Ι.


Mετά τη λήψη απόφασης για προώθηση ενός αιτήματος, το αίτημα στέλνεται στο Tμήμα Προσκτήσεων της Β.Κ.Π.-Π.Ι.


Όλα τα εισερχόμενα βιβλία και περιοδικά παραλαμβάνονται από το Tμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Προσκτήσεων της Β.Κ.Π.-Π.Ι., όπου γίνεται αντιπαραβολή με τα στοιχεία της παραγγελίας και έλεγχος για την τήρηση των όρων της σύμβασης που υπεγράφη με τους προμηθευτές.

Στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνεται ειδική συλλογή υλικού αποτελούμενη από:
α) παλαιά και σπάνια βιβλία,
β) χειρόγραφα,
γ) κώδικες,
δ) φωτογραφίες,
ε) οπτικοακουστικό υλικό.
Το υλικό αυτό καλύπτει θέματα σχετικά με την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό του ηπειρωτικού χώρου. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για την προμήθεια υλικού σχετικού με την ιστορία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατή η πρόσκτηση υλικού που αναφέρεται σε θέματα εκτός των ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι θα εντάσσεται σε ήδη υπάρχουσα συλλογή πανελλήνιας εμβέλειας. Για την  προμήθεια υλικού με σκοπό τον εμπλουτισμό της ειδικής συλλογής υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς την Εφορεία της Βιβλιοθήκης. Η Εφορεία, αφού λάβει υπ’ όψιν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τα οικονομικά της Κ.Β.Π.-Π.Ι., αποφαίνεται σχετικά.


Η ειδική συλλογή τοποθετείται σε κατάλληλα οργανωμένο χώρο της Β.Κ.Π.-Π.Ι. και εντάσσεται σε αυτήν όλο το σχετικό υλικό που υπάρχει σε όλες τις Βιβλιοθήκες-Παραρτήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού γίνεται με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και προϋποθέσεων που επιβάλει η φύση και η κατάσταση του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφοδιάζεται σε πολλαπλά αντίτυπα βιβλία που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση με σκοπό την ένταξή τους σε μια ειδική κατηγορία υλικού που χαρακτηρίζεται ως «Υλικό Περιορισμένου Δανεισμού». Όταν ένα τεκμήριο της κύριας συλλογής έχει μεγάλη ζήτηση, ακόμα και η μείωση της διάρκειας δανεισμού ενδέχεται να μην αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των χρηστών. Για αυτόν τον λόγο, η Βιβλιοθήκη, εάν διαπιστώσει ότι ένα τεκμήριο παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση ή κατόπιν σχετικής υπόδειξης των αναγνωστών, μπορεί να αποφασίσει την ένταξή του στην εν λόγω συλλογή.

Στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού περιλαμβάνεται η «Φοιτητική Συλλογή» που συγκροτείται από πολλαπλά αντίτυπα φοιτητικών συγγραμμάτων που αποκτά η Βιβλιοθήκη μέσω του συστήματος διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»


Η ακριβής διάρκεια δανεισμού καθορίζεται βάσει των αναγκών χρήσης.


Δανεισμός αντιτύπων που έχουν ενταχθεί στη συλλογή περιορισμένου δανεισμού δεν ανανεώνεται.


Σε περίπτωση που καθυστερήσει πολύ να επιστραφεί στη Β.Κ.Π. υλικό της συλλογής περιορισμένου δανεισμού, και ιδιαίτερα στην περίπτωση που το προσωπικό αντιληφθεί ότι κάποιος σκοπίμως στερεί από άλλα άτομα την πρόσβαση σε αντίτυπο «περιορισμένου δανεισμού», η Β.Κ.Π. προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων.


Το σύστημα κράτησης μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά με την έγκαιρη επιστροφή των αντιτύπων «περιορισμένου δανεισμού».


Υπάρχουν δύο κατηγορίες δανεισμού του υλικού «περιορισμένου δανεισμού»:

 • Δανεισμός 24 ωρών με επιστροφή την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα.
 • Δανεισμός τεκμηρίων που δανείζονται την Παρασκευή και επιστρέφονται το πρωί της Δευτέρας.


Η ένταξη τεκμηρίων στη συλλογή περιορισμένου δανεισμού γίνεται κατόπιν υποδείξεως των μελών Δ.Ε.Π. και σε συνεργασία των τελευταίων με τους ειδικούς βιβλιοθηκονόμους.

 
Η ένταξη υλικού την εν λόγω συλλογή γίνεται αφού προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία (βιβλιοθηκονομική επεξεργασία) των τεκμηρίων που πρόκειται να ενταχθούν σε αυτήν.

Α. Πολιτική συλλογής υλικού


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται δωρεές βιβλίων και πληροφοριακού υλικού που ενισχύουν τα γνωστικά αντικείμενα των συλλογών της και υποστηρίζουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Η εξέταση των δωρεών και η πρόταση για την αποδοχή τους γίνεται από ειδικούς βιβλιοθηκονόμους σύμφωνα με την πολιτική ανάπτυξης των συλλογών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. Σε περίπτωση μη αποδοχής μιας δωρεάς, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεί να προτείνει -όπου είναι δυνατόν- άλλες Βιβλιοθήκες στις οποίες το περιεχόμενο της δωρεάς θα είναι χρήσιμο.


Μετά την αποδοχή μιας δωρεάς, αυτή αποτελεί ιδιοκτησία της Β.Κ.Π.-Π.Ι. και μόνο η Βιβλιοθήκη μπορεί να λάβει αποφάσεις για τη διατήρηση, την ταξιθέτηση, τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, και τον τρόπο χρήσης και διάθεσής της στους αναγνώστες.


Εάν ο δωρητής ζητήσει την επιστροφή υλικού για το οποίο υπάρχει νόμιμο συμφωνητικό δωρεάς, η Β.Κ.Π.- Π.Ι. θα συμβουλευτεί τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση. Η Βιβλιοθήκη δεν επιστρέφει κανένα αντικείμενο για το οποίο υπάρχει συμφωνητικό δωρεάς, εκτός αν απορρέει σχετική νομική υποχρέωση.

Ο δωρητής μπορεί να υποβάλει αίτημα επιστροφής υλικού που έχει γίνει δεκτό στο παρελθόν χωρίς συμφωνητικό δωρεάς.


Εάν μετά την παραλαβή της δωρεάς διαπιστωθεί ότι μέρος της υπάρχει ήδη στη Β.Κ.Π.-Π.Ι., το υλικό αυτό μπορεί να αποσυρθεί, να προσφερθεί σε άλλη Βιβλιοθήκη, ή να επιστραφεί στον δωρητή ή στην οικογένειά του.


Άλλο υλικό που μπορεί να αποσυρθεί είναι:
Ημερολόγια, προσκλήσεις, υπομνήματα, κάρτες συγχαρητηρίων, συλλυπητηρίων και χαιρετισμών, αιτήσεις, φάκελοι αναφοράς, προσωπικές αιτήσεις, αλληλογραφία, ταξιδιωτικά έξοδα ή παραστατικά πληρωμής, προτάσεις ερευνητικών έργων, ανάτυπα εργασιών, κ.ά.

Για κάθε τεκμήριο που αποσύρεται από μια συλλογή πρέπει να συμπληρώνεται έντυπο απόσυρσης.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό που απέκτησε από δωρεές σε εκθέσεις που οργανώνονται σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης ή εκτός αυτής.

Γενικά, πρωτότυπο υλικό δεν θα δανείζεται για εκθέσεις εκτός της Πανεπιστημιούπολης.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην πολιτική οργάνωσης των δωρεών με γνώμονα πάντα την προστασία των συλλογών της και την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Μολονότι θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Β.Κ.Π.-Π.Ι. και του δωρητή κατά την απόκτηση της δωρεάς, η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να ειδοποιήσει τον δωρητή για τυχόν αναθεώρηση της πολιτικής της.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ακολουθεί συγκεκριμένες πρακτικές και καθορισμένες διαδικασίες σε έκτακτες περιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη συλλογή Ως εκ τούτου, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. μπορεί να προβεί στη δημιουργία αντιγράφων κάποιων τεκμηρίων για το ενδεχόμενο καταστροφής του πρωτότυπου υλικού. Τα εν
λόγω αντίγραφα αποθηκεύονται σε άλλο χώρο για να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτοτύπου.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. παίρνει τις αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των δωρεών από:
Α. Κλοπή

 • Εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι ασφάλειας για την προστασία των συλλογών που περιέχουν ευαίσθητο υλικό ή δωρεές μεγάλης αξίας.
 • Διατηρούνται ακριβείς κατάλογοι όλου του υλικού για να αποδεικνύεται η κυριότητα σε περίπτωση κλοπής.


Β. Πυρκαγιά
Παρόλο που η πιθανότητα πυρκαγιάς είναι μικρή, το προσωπικό της Β.Κ.Π. παίρνει προφυλάξεις για τα πολύτιμα ή ευαίσθητα τεκμήρια, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα καταστροφής τους από φωτιά ή καπνό.


Γ. Παράσιτα

 • Το υλικό που γίνεται δεκτό από τη Β.Κ.Π. πρέπει να καθαρίζεται -αν είναι δυνατόν- ή να απολυμαίνεται -αν είναι απαραίτητο- πριν από την τοποθέτησή του στο κτήριο της Βιβλιοθήκης
 • Πραγματοποιείται περιοδικός ψεκασμός του κτηρίου για απεντόμωση, με σκοπό τη συντήρηση του υλικού.

Καταλογογράφηση

Το υλικό της Β.Κ.Π.–Π.Ι. και των Παραρτημάτων της οργανώνεται βιβλιοθηκονομικά με την τήρησηκοινών κανόνων καταλογογράφησης και θεματικής ταξινόμησης. Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλο-αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης, 2 η Έκδοση (AACR II).

Ταξινόμηση–Καθιερωμένοι όροι

Η θεματική ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey (Dewey Decimal Classification, D.D.C.). Οι καθιερωμένοι όροι που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τις καθιερώσεις της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ταξιθέτηση (Επισήματα)

Για την ταξιθέτηση του υλικού ετοιμάζονται επισήματα τα οποία περιλαμβάνουν τον ταξινομικό αριθμό του κάθε τεκμηρίου και τα τρία πρώτα γράμματα του δημιουργού του ή του τίτλου του.

H Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων κάνει ετήσια απογραφή του υλικού της. Tα αποτελέσματα της απογραφής με τις σχετικές παρατηρήσεις αποστέλλονται στη Συγκλητική Eπιτροπή Bιβλιοθήκης και τα Διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου.


H απογραφή του υλικού της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.


Kάθε χρόνο, τον μήνα Φεβρουάριο, ο Διευθυντής της Bιβλιοθήκης υποβάλλει στη Σ.Ε.Β. έκθεση πεπραγμένων της Β.Κ.Π.-Π.Ι. του προηγούμενου έτους. Στην έκθεση αναφέρονται οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στη Βιβλιοθήκη, η ανάπτυξη των συλλογών (με την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων), οι δαπάνες για την αγορά υλικού, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η κίνηση του προσωπικού. Iδιαίτερο βάρος δίνεται στον προγραμματισμό του επόμενου έτους και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ενώ γίνονται προτάσεις για την επίλυσή τους. Για τη σύνταξη της έκθεσης, ο Διευθυντής της Bιβλιοθήκης συμβουλεύεται
τους Συντονιστές των Τμημάτων της Β.Κ.Π.

Mε απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης καθορίζονται τα ποσά με τα οποία θα επιβαρύνονται οι χρήστες για τις παρεχόμενες από την Β.Κ.Π.-Π.Ι. εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Β.Κ.Π.-Π.Ι.,
β) τη συμμετοχή σε δίκτυα Βιβλιοθηκών και πληροφοριών (αποστολή και λήψη άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικές αναζητήσεις, κ.ά),
γ) την καθυστέρηση επιστροφής δανεισμένου υλικού,
δ) την αντικατάσταση δανεισμένου υλικού που απολέσθηκε ή καταστράφηκε.
ε) Έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης από εξωτερικούς χρήστες.
Tα έσοδα χρησιμοποιούνται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε αναλώσιμα για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, για τη συντήρησή τους, για την αντικατάσταση υλικού που έχει καταστραφεί, καθώς και για την αποζημίωση φοιτητών για εργασία στη Βιβλιοθήκη.

H Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης τυποποιεί και παράγει έντυπα που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη λειτουργία της.


H B.Κ.Π.-Π.Ι. εκδίδει φυλλάδια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των χρηστών της στη χρήση των καταλόγων της, στον τρόπο οργάνωσης του υλικού, στον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, κ.ά. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών που αφορά τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των βιβλιογραφικών πηγών που υπάρχουν σε αυτήν, καθώς και τις μεθοδολογίες βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης των εργασιών που τους ανατίθενται από τους διδάσκοντες.

H Bιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα Βιβλιοθηκών.
Mε την συμμετοχή της αυτή:
α) αποστέλλει σε άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού, και λαμβάνει από αυτές άρθρα περιοδικών,
β) αποστέλλει σε άλλες Βιβλιοθήκες και λαμβάνει από αυτές βιβλία με διαδανεισμό,
γ) συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες σε θέματα συντονισμένων αποκτήσεων, ανταλλαγών υλικού, δανεισμού βιβλίων, κ.λπ.


Tο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται μόνο για επιστημονική έρευνα και σοβαρή μελέτη.


Διάθεση υλικού για εμπορική χρήση ή πολλαπλή αναπαραγωγή απαγορεύεται. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλεται υλικό κατά παράβαση του Nόμου Περί Πνευματικής Iδιοκτησίας (Copyright).


Διάθεση υλικού γίνεται:

α) σε Βιβλιοθήκες άλλων A.E.I., Eρευνητικών Iδρυμάτων ή Επιχειρήσεων της Eλλάδος και του εξωτερικού,
β) σε ερευνητές εκτός του Πανεπιστημίου Iωαννίνων που χρησιμοποιούν τη Bιβλιοθήκη του.


Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. εξετάζει ευμενώς και μεριμνά για την ικανοποίηση των αιτημάτων αποστολής υλικού μόνο όταν τηρούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.


H ικανοποίηση αιτημάτων για αποστολή υλικού από την Β.Κ.Π. δεν θα γίνεται σε βάρος του κύριου έργου της, που είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών της.

Eπιμέρους θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται, ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, με αποφάσεις του Διευθυντή της Bιβλιοθήκης, της Εφορείας Βιβλιοθήκης, της Συγκλητικής Eπιτροπής Bιβλιοθήκης και των Διοικητικών Οργάνων του Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ