Χρήση Εξοπλισμού Βιβλιοθήκης

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν την αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδουν προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.

Στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν υπολογιστές η χρήση των οποίων περιορίζεται στην αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και ονομάζονται θέσεις OPAC, υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και υπολογιστές στους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικά πακέτα. Στους άλλους ορόφους υπάρχουν τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά όροφο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο για αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Σε όλους τους ορόφους υπάρχουν πρίζες πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) για ατομικούς υπολογιστές και υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Χρήστες του κοινόχρηστου εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι κατά προτεραιότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η χρήση του κοινόχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. γίνεται με τήρηση κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να κινείται τόσο το προσωπικό της Β.Κ.Π.-Π.Ι. όσο και οι χρήστες.

Κώδικας συμπεριφοράς για τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Τα συστήματα υπολογιστών και οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας, και γενικότερα της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία ως δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, για προσωπικό όφελος πέρα από την προώθηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Πανεπιστημίου.

Οι χρήστες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. οφείλουν να αντλούν πληροφόρηση και δεδομένα μόνο με νόμιμο και εγκεκριμένο τρόπο, με τη χρήση λογισμικού που είναι σε πλήρη συμφωνία με την άδεια χρήσης του και το νομικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει στην Ελλάδα.

Ο σεβασμός της πνευματικής δημιουργίας είναι σημαντικός για την ακαδημαϊκή παραγωγή και δραστηριότητα. Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. εφαρμόζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα όλων των συγγραφέων και εκδοτών ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία αυτά εκδίδονται.

Λόγω του ευμετάβλητου και της ευκολίας στην αναπαραγωγή των ηλεκτρονικών πληροφοριών, ο σεβασμός για την εργασία και την προσωπική έκφραση του καθενός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές. Παραβιάσεις συγγραφικής ακεραιότητας, όπως λογοκλοπή, παραβίαση επαγγελματικών μυστικών, αυθαίρετη χρήση και παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσουν λόγο για επιβολή κυρώσεων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι χρήστες των υπολογιστών θα πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αρχεία και δεδομένα των άλλων χρηστών, αποφεύγοντας να τα εξετάζουν, να τα μεταδίδουν ή να τα τροποποιούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Επίσης, οι υπάλληλοι της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να ψάχνουν, να εξετάζουν, να χρησιμοποιούν, να τροποποιούν ή να αποκαλύπτουν δημοσία, χωρίς εξουσιοδότηση, προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται σε υπολογιστή τον οποίο δεν χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας που προσφέρουν στη Β.Κ.Π-Π.Ι. στα πλαίσια της απασχόλησής τους σε αυτή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία e-mail) δεν πρέπει να δηλώνουν ψευδή ταυτότητα. Επίσης, τα μηνύματα δεν πρέπει να στέλνονται ανώνυμα με σκοπό την εξαπάτηση των αποδεκτών. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε άτομα τα οποία δεν έχουν ζητήσει την εγγραφή τους στις συγκεκριμένες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υπηρεσίες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που ενδέχεται να προκαλέσουν, άμεσα ή έμμεσα, υπερβολικό φόρτο στις εγκαταστάσεις των υπολογιστών ή αδικαιολόγητη και αυθαίρετη παρεμβολή στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών από άλλους χρήστες.

Τα υπολογιστικά συστήματα της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που προσβάλλει τα ήθη ή παρενοχλεί, ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο.
Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει επ ουδενί να γίνεται με τρόπο που συνιστά διάκριση ανάμεσα στους χρήστες. Αυτός ο όρος απαγορεύει ρητά κάθε συμπεριφορά που έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό ή την προσβολή λόγω του φύλου του ατόμου, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η δραστηριότητα των υπολογιστών μπορεί να παρακολουθείται μέσω οθόνης από εξουσιοδοτημένα άτομα με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και της καλύτερης απόδοσης των συστημάτων. Σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο κριθεί ύποπτο για κακή χρήση των υπολογιστών, είναι δυνατόν να γίνει εξέταση του περιεχομένου των φακέλων των χρηστών από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Παραβιάσεις του κανονισμού της Βιβλιοθήκης σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης τους από τους εκάστοτε παραβάτες. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Β.Κ.Π.-Π.Ι., τις ισχύουσες διατάξεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την εκάστοτε παράβαση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και οριστικό αποκλεισμό των παραβατών από τη χρήση της Β.Κ.Π.- Π.Ι.

Σύμφωνα με την κρίση του διαχειριστή των υπολογιστικών συστημάτων, το δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά ή μόνιμα ανάλογα με την παράβαση του κώδικα. Η αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης θα γίνεται 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του εκάστοτε χρήστη.

Αναπαραγωγή υλικού

  • Φωτοτυπικά μηχανήματα
    Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει 4 φωτοτυπικά μηχανήματαστο Ισόγειο Α’  δεξιά από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης. Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με καρτοδέκτη. Ο χρήστης μπορεί να προμηθεύεται κάρτες από τον Γκισέ Εξυπηρέτησης στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Για τυχόν προβλήματα απευθύνεστε στο Προσωπικό του Γκισέ Εξυπηρέτησης.  Η τιμή της κάρτας είναι 5€ για 100 φωτοτυπίες.
  • Scan2 Mail (μηχανήματα σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του
    διαδικτύου)
    Τα πολυμηχανήματα (φωτοτυπικά-εκτυπωτές δικτύου-σαρωτές) που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να σαρώσει έντυπο υλικό (π.χ. σελίδες βιβλίων/περιοδικών) και να το αποστείλει μέσω e-mail στη διεύθυνση που θα ορίσει.