Οδηγίες DSpace για Γραμματείες Τμημάτων

Οι γραμματείες λαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που τις ενημερώνει για την κατάθεση μιας νέας υποβολής.

 

 

 • Στο μήνυμα επιλέγετε τον σύνδεσμο που σας κοινοποιείται

Στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε ανοίγει ένα νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα ανάλογα με τις προεπιλογές του υπολογιστή σας, στο οποίο η υπηρεσία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» σας ζητά να επιλέξετε τρόπο εισόδου.

 

 • Επιλέγετε «Σύνδεση
  μέσω Shibboleth»

Το σύστημα σας ανακατευθύνει στη σελίδα πιστοποίησης του Πανεπιστημίου.

 

 

 • Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας (credentials) (βλ. εικ. 3)

Με την επιτυχή εισαγωγή των κωδικών σας επιτυγχάνεται και η είσοδος στο σύστημα.
Στην οθόνη που ακολουθεί επιλέγετε την εργασία που έχει κατατεθεί και θέλετε να εγκρίνετε με βάση το όνομα και τον τίτλο του υποβάλλοντος.

 

 • Επιλέγετε με το κουμπί «Ανάληψη εργασίας»

Στην επόμενη οθόνη:

 

 • Επιλέγετε «Αποδοχή αυτής της εργασίας»

Ελέγχετε τον τίτλο και το αρχείο.

Εφόσον τα στοιχεία που βλέπετε στην οθόνη σας ανταποκρίνονται στα στοιχεία του αρχείου

 • Επιλέγετε «Έγκριση»

Με την έγκριση της εργασίας ενημερώνεται με email το προσωπικό της βιβλιοθήκης ότι υπάρχει μία νέα εργασία εντός του συστήματος που απαιτεί έλεγχο και επεξεργασία των μεταδεδομένων.

Εάν τα στοιχεία δεν συμφωνούν τότε

 • Επιλέγετε «Απόρριψη»
Εάν χρειαστεί να επιλέξετε απόρριψη το σύστημα ανακατευθύνει σε οθόνη  όπου μπορείτε να αιτιολογήσετε στον δημιουργό της εργασίας για ποιο λόγο απορρίπτεται η υποβολή του. Π.χ. «Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή δεδομένων σε κεφαλαιογράμματη γραφή. Παρακαλούμε προχωρήστε σε αλλαγή αυτής και πάντα σύμφωνα με τις συντακτικές & γραμματικές συμβάσεις της Νέας Ελληνικής» ή «Το αρχείο που υποβλήθηκε έχει τίτλο που δεν συμφωνεί με τον τίτλο της εργασίας που έχετε δηλώσει» ή «Το αρχείο της εργασίας πρέπει να είναι σε μορφή pdf». Οι εργασίες απορρίπτονται όταν:
 • Τα μεταδεδομένα είναι σε κεφαλαιογράμματη γραφή
 • Το αρχείο της εργασίας δεν είναι σε μορφή pdf
 • Τα στοιχεία του αρχείου είναι διαφορετικά από τα μεταδεδομένα που εισήγαγε ο δημιουργός της εργασίας (ελέγχετε τον τίτλο)

Με την επιλογή του κάτω δεξιά κομβίου «Απόρριψη Τεκμηρίου» αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον δημιουργό της εργασίας, ο οποίος υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία της αυτοκατάθεσης συμπεριλαμβάνοντας τις προτεινόμενες διορθώσεις.