Εκπαίδευση Χρηστών

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιεί καθ´ όλη τη διάρκεια του νέου ακαδημαϊκού έτους σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ) και έχουν ως στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των χρηστών με τις – ηλεκτρονικές και μη- υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε δύο επίπεδα ανάλογα με τον βαθμό εξειδίκευσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πρώτο επίπεδο:

Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Λειτουργία και χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών Ελλάδας-εξωτερικού
 • Ελληνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Διαδανεισμός άρθρων και βιβλίων

Δεύτερο επίπεδο:

Απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

Περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία και χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • e-Library.
 • Ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών Ελλάδας-εξωτερικού
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Ελλάδας-εξωτερικού γενικές και κατά γνωστικό αντικείμενο
 • Διαδανεισμός άρθρων, βιβλίων