Διοικητική Διάρθρωση Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία που ισοδυναμεί με Διεύθυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3404/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτείται, από τα παρακάτω τρία Τμήματα με τις αναφερόμενες αρμοδιότητες :

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Προσκτήσεων

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, τον ορισμό του προσωπικού που λειτουργεί τα αναγνωστήρια και τις άλλες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την παραλαβή και αποστολή υλικού κάθε μορφής, την τήρηση αρχείων εγγράφων και σχετικών βιβλίων˙ την επιμελητεία, καθαριότητα και ασφάλεια των κτιρίων˙, τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης (Σ.Ε.Β.) καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιτροπής˙, την προβολή της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της Βιβλιοθήκης˙, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση και διεξαγωγή εκθέσεων, τελετών, εορτών και συνεδρίων˙, την τήρηση κτηματολογίου, την πληρωμή των προμηθευτών της Βιβλιοθήκης, την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε Κοινοπραξίες και Συνδέσμους Βιβλιοθηκών, τη διαχείριση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων κ.α.

Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για όλες τις προσκτήσεις υλικού κάθε μορφής μέσω αγορών ή δωρεών , τη λειτουργία του συστήματος διάθεσης Φοιτητικών Συγγραμμάτων, την παρακολούθηση της ομαλής ροής των συνδρομών επιστημονικών περιοδικών και εφημερίδων, την εισαγωγή στοιχείων στο ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα, την παρακολούθηση των συνδρομών και της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων και τη διαχείριση των σχετικών συμβολαίων χρήσης και πρόσβασης.

Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών:

  • Δανεισμού,
  • Διαδανεισμού,
  • Διάθεσης επιστημονικών άρθρων,
  • Χρήσης των υποδομώ για άτομα με προβλήματα όρασης,
  • Πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στους χρήστες της Βιβλιοθήκης και
  • Εκπαίδευσης Χρηστών.

Είναι υπεύθυνο επίσης για τη λειτουργία των Αναγνωστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού˙, την οργάνωση και καθημερινή τακτοποίηση των συλλογών που στεγάζονται τόσο εντός όσο και εκτός των κεντρικών βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης˙, την οργάνωση και χρήση των ειδικών συλλογών όπως τη συλλογή για άτομα με προβλήματα όρασης˙, τη συλλογή πολυτίμων και σπανίων βιβλίων, τη συλλογή εφημερίδων, τη συλλογή αρχείων κ.α.

Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση, καθιερωμένοι όροι) του υλικού κάθε μορφής της Βιβλιοθήκης με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της˙, την προετοιμασία του βιβλιακού και άλλου υλικού για την ένταξή του στις συλλογές της Βιβλιοθήκης˙, την παραγωγή σχετικών υποστηρικτικών εργαλείων όπως αρχείων καθιερωμένων όρων, θησαυρών όρων κ.α. ˙ και την ανταλλαγή βιβλιογραφικών εγγραφών με άλλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της καθώς και του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου Η/Υ της Βιβλιοθήκης˙, των συστημάτων αποθήκευσης και χρήσης των ψηφιοποιημένων συλλογών καθώς και των συστημάτων μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνο για τακτική λήψη και ασφάλεια των αντιγράφων των Βάσεων Δεδομένων που δημιουργούνται.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης˙ για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και τις εργασίες παραγωγής, διάθεσης και διαχείρισης των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων κάθε μορφής που παράγονται από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης ή εκτός αυτής.