Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν την αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδουν προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν υπολογιστές η χρήση των οποίων περιορίζεται στην αναζήτηση στον κατάλογο και ονομάζονται θέσεις OPAC, υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και υπολογιστές στους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικά πακέτα. Προσφέρονται 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές διάσπαρτοι στους χώρους της Βιβλιοθήκης ως ακολούθως:

ΘΕΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ Α 24 7 για OPAC
17 για Internet
ΟΡΟΦΟΣ 1.Α 3 OPAC
ΟΡΟΦΟΣ 2.Α 2 OPAC
ΟΡΟΦΟΣ 3ος 2 OPAC
ΟΡΟΦΟΣ 4ος 2 OPAC
ΟΡΟΦΟΣ 5ος
ΟΡΟΦΟΣ 6ος

Σε όλους τους ορόφους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν παροχές δικτύου (πρίζες) για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). Στο Ισόγειο Α΄, στον όροφο 1.Β΄ και στον 6ο όροφο υπάρχει υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Χρήστες του κοινόχρηστου εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι κατά προτεραιότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η χρήση του κοινόχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Β.Κ.Π.-Π.Ι. γίνεται με τήρηση κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να κινείται τόσο το προσωπικό της Β.Κ.Π.-Π.Ι. όσο και οι χρήστες.

Κώδικας συμπεριφοράς για τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Τα συστήματα υπολογιστών και οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Β.Κ.Π.-Π.Ι. για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας, και γενικότερα της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία ως δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και των διοικητικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, για προσωπικό όφελος πέρα από την προώθηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες των υπολογιστών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που ενδέχεται να προκαλέσουν, άμεσα ή έμμεσα, υπερβολικό φόρτο στις εγκαταστάσεις των υπολογιστών ή αδικαιολόγητη και αυθαίρετη παρεμβολή στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών από άλλους χρήστες.

Τα υπολογιστικά συστήματα της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που προσβάλλει τα ήθη ή παρενοχλεί, ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Β.Κ.Π.-Π.Ι. δεν πρέπει επ’ ουδενί να γίνεται με τρόπο που συνιστά διάκριση ανάμεσα στους χρήστες. Αυτός ο όρος απαγορεύει ρητά κάθε συμπεριφορά που έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό ή την προσβολή λόγω του φύλου του ατόμου, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο κριθεί ύποπτο για κακή χρήση των υπολογιστών, είναι δυνατόν να γίνει εξέταση του περιεχομένου των φακέλων των χρηστών από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Παραβιάσεις του κανονισμού της Βιβλιοθήκης σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης τους από τους εκάστοτε παραβάτες. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Β.Κ.Π.-Π.Ι., τις ισχύουσες διατάξεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την εκάστοτε παράβαση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και οριστικό αποκλεισμό των παραβατών από τη χρήση της Β.Κ.Π.-Π.Ι.