Η Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν 3404 ( ΦΕΚ Α’ 260, 17-10-2005) η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ-Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με αποστολή την ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και την ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης σε Παραρτήματασε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.

Προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων ή Μονάδων της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων. Τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και την χωροταξική διάταξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η ενιαία Βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της (Βιβλιοθήκες του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτήριο στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων.

 

Το κτήριο διαθέτει έξι ορόφους διατεταγμένους σε δύο πτέρυγες (Α’ και Β’). Έχει συνολική έκταση 17.396,62m2. Λόγω προσωρινής στέγασης στο κτήριο των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης διατίθενται περί τα 14.500m2, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας μας.

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη διαθέτει Βιβλιοθήκη απόσυρσης υλικού στο υπόγειο του κτηρίου της πρώην Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής, για τη στέγαση υλικού περιορισμένης ζήτησης και υλικό που έχει αποσυρθεί από τις συλλογές.

Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης