Κατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις της Συγκλήτου του Π.Ι. 989/8-11-2012 και 1013/22/10-7-2014 οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που συμμετέχουν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποχρεούνται πριν την ορκωμοσία τους να καταθέτουν:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  1. Ένα τυπωμένο αντίγραφο της Μεταπτυχιακής τους Εργασίας βιβλιοδετημένο σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές (δείτε τις οδηγίες εδώ)
    και
  2. Ένα ψηφιακό αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Εργασίας σε μορφή .pdf συνοδευόμενο από έγγραφο Βιβλιογραφικής Περιγραφής και Μεταδεδομένων (δείτε το έγγραφο εδώ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που ολοκλήρωσαν τη Διδακτορική τους Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποχρεούνται να καταθέτουν Κεντρική Βιβλιοθήκη:

  1. Ένα τυπωμένο αντίγραφο της τελικής μορφής της Διδακτορικής Διατριβής τους βιβλιοδετημένη σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές (δείτε τις οδηγίες εδώ)
  2. Ένα ψηφιακό αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής σε μορφή μη τροποποιήσιμη (.pdf).

 

Το αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο έντυπο «Στοιχεία Μεταπτυχιακής Εργασίας» .

Οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ιδρύματος και αποστέλλονται υπηρεσιακώς στη Βιβλιοθήκη.
Οι Μεταπτυχιακές Εργασίες και οι Διδακτορικές Διατριβές εντάσσονται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης (έντυπες και ψηφιακές) σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως:

  • α) Συνέχιση πρωτότυπης εργασίας με δημοσίευση υπό έκδοση και
  • β) υποβολή των ευρημάτων της Διατριβής για τη λήψη διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Πατέντας,

οι εργασίες μπορούν με απόφαση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης να τίθενται σε καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης (κλειστή συλλογή) για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο κ. Ουρανία Γεωργούλη, τηλεφωνικά στο 2651005005 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ogeorgou@uoi.gr.