Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Το Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλει, σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο που παράχθηκε στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου έως το τέλος του

Ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 και τη συγχώνευσή του με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το υλικό του αποθετηρίου είναι οργανωμένο στις παρακάτω συλλογές και κοινότητες.

Δημοσιεύσεις διδακτικού προσωπικού (Βιβλία – Δημοσιεύσεις σε συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά)

«Επιθεώρηση οικονομικών επιστημών». Αποδελτίωση άρθρων της περιοδικής έκδοσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

Σειρά «Τετράδια». Αποδελτίωση άρθρων της σειράς, έκδοσης του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Ενημερωτικό δελτίο βιβλιοθήκης

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 το υλικό όλων των συλλογών του Ερευνητικού Αποθετηρίου κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ολυμπιάς»