Ιδρυματικό αποθετήριο Ολυμπιάς

To Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Olympias” που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης περιλαμβάνει την επιστημονική παραγωγή του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέροντας υπηρεσίες:

  • Συλλογής, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης & μακροχρόνιας συντήρησης του ψηφιακού υλικού,
  • Υποδοχής, οργανωμένης διαχείρισης και διάχυσης της επιστημονικής εκροής του Πανεπιστημίου σε ψηφιακή μορφή
Η υλοποίηση του αποθετηρίου ακολουθεί τα πρότυπα ανοικτής πρόσβασης όπως έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, και εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας για την ευέλικτη και οργανωμένη διάθεση ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού.